Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website van DubbelFrisss.nl. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De winactie loopt van 25 April 2018 tot en met 31 Augustus 2018. Alle inzendingen die in deze periode worden geüpload maken kans op een van de 4 prijzen. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten voor de winactie.

3 – De origineelste inzendingen worden getoond op de DubbelFrisss Lifehack landing page op www.dubbelfrisss.nl/lifehack. Alle inzendingen worden door DubbelFrisss bekeken waarbij de vier origineelste inzendingen een prijs winnen. Iedere inzending dient minimaal een 1,5L pak DubbelFrisss in de content te verwerken en in de titel van de social media post ’#lifehack’ te plaatsen.

4 – In totaal geeft DubbelFrisss 4 prijzen weg: 1 gemotoriseerd Jetsurf Board en 3 deelnemers gaan meevliegen in een luchtballon samen met: Ties Granzier of Mark Hoekx of Harm de Boer of Smoare. De luchtballon vlucht zal plaatsvinden op een datum tussen 31 Augustus 2018 – 10 October 2018.

5 – De 3 winnaars van de luchtballon vlucht worden tussen 15 juni – 31 Augustus 2018 bekend gemaakt en de winnaar van de Jetsurf board wordt op 10 October bekend gemaakt.

6 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België.

7 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is DubbelFrisss gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

8 – De prijzen (Jetsurf Board & 3 luchtballon vluchten) worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. DubbelFrisss is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

9 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is DubbelFrisss gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

10 – Binnen twee weken na de bekend making van de prijs zal de gewonnen prijs (Jetsurf board) per koerier aan de winnaar worden verzonden.

11 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs (Jetsurf board en luchtballon vlucht) is voor rekening en risico van de winnaar. DubbelFrisss kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

12 – DubbelFrisss is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

13 – DubbelFrisss is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

14 – DubbelFrisss is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat DubbelFrisss daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal DubbelFrisss op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

15 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

16 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. DubbelFrisss zal zo spoedig mogelijk reageren.